Kallelse till årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2022 samt tillhörande årsmötesseminarium.

Datum och tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 18.00
Plats: Online
Anmälan: Senast tisdagen den 5 april till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet).

Vi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl. 19.00.

Dagordning för årsmötet
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två personer för att justera protokollet 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar 7. Revisionsberättelsen 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 9. Ny arbetsplan 10. Forskningsstödjande insatser 11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2022 12. Val av styrelse 13. Val av två revisorer 14. Val av tre personer till valberedning 15. Eventuella arvoden 17. Övriga ärenden 18. Årsmötet avslutas

Årsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Hoppas vi ses online!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)

Stockholm den 10 mars 2022