Våra Stadgar

Antagna den 10 juni 1981. Reviderade den 10 april 1986, 28 mars 2006, 10 april 2014 och 24 mars 2015.

1 § Namn
Föreningens svenska namn är ”Svenska föreningen för IT och juridik”. Föreningens engelska namn är ”The Swedish Society for IT and Law”.

Föreningen får verka genom lokala avdelningar.

2 § Ändamål
Föreningen är en oberoende, ideell organisation som inom sitt fackområde dels ska ge medlemmarna information och möjligheter till erfarenhetsutbyte, dels ska verka för att samhällsdebatten om informationsteknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund.

Inom sitt intresseområde ska föreningen särskilt ta initiativ till utbildningsverksamhet, främja debatt och stödja forskning.

Föreningen ska verka för att kontakter skapas och utvecklas med motsvarande organisationer i utlandet.

3 § Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av både fysiska personer och företag, organisationer och institutioner (organisationsmedlemmar).

Fysiska personer förvärvar medlemskap genom att inbetala medlemsavgift. Organisationsmedlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan till styrelsen som snarast har att meddela den sökande om ansökan har accepterats.

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman som äger besluta om olika avgift för olika medlemskategorier.

Utträde ur föreningen kan ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som ej i föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Föreningen får kalla hedersledamot genom beslut vid föreningsstämma efter att förslag därom tillstyrkts av styrelsen.

4 § Föreningsstämman
Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar.

Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året senast den 15 april (årsmöte). Kallelse, med angivande av vilka ärenden som ska behandlas, ska sändas ut senast fyra veckor i förväg. Årsräkenskaper och beslutshandlingar ska hållas tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Extraordinärt möte ska hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte ska av styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extraordinärt möte ska vara medlemmarna till handa fjorton dagar innan mötet äger rum. Kallelsen ska ange det eller de ärenden som ska behandlas vid mötet. Andra ärenden får inte förekomma vid mötet. Stämman väljer mötesordförande och mötessekreterare samt två personer att justera mötesprotokollet.

5 § Rösträtt och beslut vid föreningsstämma
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt årsavgift.

Varje medlem, inklusive organisationsmedlemmar, har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden; vid val skiljer lotten. Beslut om stadgeändring och om föreningens upplösning ska för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid det vid varje tillfälle krävs två tredjedels majoritet.

6 § Årsmöte
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas
• val av mötesordförande, mötessekreterare samt två personer att justera protokollet
• styrelsens verksamhetsberättelse
• revisionsberättelsen
• frågan om styrelsens ansvarsfrihet
• arbetsplan för nästkommande år
• de forskningsstödjande insatserna
• medlemsavgift och budget
• val av styrelse, revisorer och valberedning
• eventuella arvoden
• övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden.

Förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari.

7 § Föreningens styrelse
Föreningsstämman väljer vid årsmötet för tiden fram till och med nästa årsmöte en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga ledamöter. Samma person får väljas till ordförande högst tre gånger i följd.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutför då minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsens möten ska protokollföras.

Styrelsen kan tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar för att lösa särskilda uppgifter. Styrelsens ansvar gentemot föreningsstämman påverkas inte av att sådana arbetsgrupper inrättas.

Styrelsen företräder föreningen utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och ska därvid särskilt
• genomföra föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden
• föra medlemsregister
• utarbeta förslag till arbetsplan att fastställas vid årsmötet
• utarbeta årsräkenskaper och förslag till budget
• förbereda föreningsstämman.

8 § Valberedning
Förslag till styrelseledamöter och revisorer avges av en valberedning på tre personer, vilka väljs av föreningsstämman för tiden till nästa årsmöte.

9 § Räkenskapsår och revision
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. Vid årsmötet väljer föreningsstämman två revisorer.