OM OSS

Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU)

Den ökande användningen av informationsteknik aktualiserar en rad rättsliga frågor. Hur skall nya tekniska företeelser behandlas inom det gällande rättssystemet? Hur skall morgondagens rättsordning se ut för att klara de nya utmaningarna? Den tekniska utvecklingen medför också att juristens arbetssätt förändras, t.ex. ställs nya krav på kunskaper i informationssökning.

Svenska föreningen för ADB och juridik (ADBJ) bildades 1981 och är en oberoende, ideell organisation för dig med intresse för området informationsteknik och juridik. Sedan 2015 heter heter föreningen Svenska föreningen för IT och juridik och verkar för att samhällsdebatten om informationsteknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund. Genom föreningens verksamhet har du möjlighet både att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och skaffa dig aktuell kunskap inom verksamhetsområdet.

Tyngdpunkten i Sijus verksamhet är seminarierna. Föreningen arrangerar både avgiftsfria kvällsseminarier för medlemmarna och avgiftsbelagda seminarier för medlemmarna och övriga intresserade. Exempel på ämnesområden som behandlas är: personlig integritet, juristens arbetsredskap, immaterialrätt, myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet samt IT-avtal.

Varje år arrangeras en nordisk konferens i rättsinformatik. Ansvaret för konferensen cirkulerar mellan de nordiska länderna. I Sverige anordnas konferenserna av Siju och Institutet för rättsinformatik (IRI), vid Stockholms universitet. Siju har som ambition att årligen lämna bidrag till forskningen inom föreningens verksamhetsområde. Detta sker främst genom ett nära samarbete med IRI.

Föreningen medverkar också vid utgivningen av Nordisk årsbok i rättsinformatik. Arbetet sköts av en nordisk redaktionsgrupp inom vilket huvudansvaret cirkulerar.

Siju har såväl enskilda medlemmar som organisationsmedlemmar. Föreningen har cirka 300 enskilda medlemmar och 68 organisationsmedlemmar som kommer från branschorganisationer, myndigheter, företag och universitet. Många är jurister, en del tekniker, men även andra yrkesgrupper finns representerade.