Våra

Stipendier

Siju delar ut stipendier till förtjänstfulla insatser inom områdena. Du kan ansöka via formuläret nedan. Alla beslut om tilldelning av stipendierna fattas utav föreningens styrelse. Besluten kan inte överklagas.

I kategorin Bästa examensarbete inom området juridik och IT utlyser SIJU två olika stipendier:

  1. Examensarbete i form av en uppsats där områdena juridik och IT ska vara centrala.
  2. Examensarbete som i en skiss, systemprototyp eller som på något annat sätt beskriver hur en teknisk lösning kan hantera juridiska frågor.

Stipendierna kan sökas av en student för ett examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag. Ett stipendium utgår med 15 000 kronor. Till stipendieansökan ska, utöver examensarbetet, bifogas registerutdrag som visar datum för godkännande och betyg samt kontaktuppgifter (inkl. telefonnummer och e-postadress) till handledaren. Ansökan ska även innehålla ett abstract som ger en kort beskrivning av vad som ska göras eller vilka frågor som ska besvaras och varför. Texten ska ge en översiktlig orientering om examensarbetets syfte och genomförande. Texten ska omfatta ca en halv A4-sida.

Sista ansökningsdag: Senast den 20 januari.

Stipendiet utgår för att täcka kostnader förknippade med deltagande i de nordiska konferenserna i rättsinformatik och tilldelas studerande och nyexaminerade med dokumenterad skicklighet inom området juridik och IT. Stipendiet utgår med högst 5000 kr per stipendiat och år beroende på kostnaderna som förväntas för respektive stipendiat. Maximalt fem stipendiater utses per år. Till stipendieansökan ska bifogas betyg och eventuellt handledaryttrande samt en kostnadsuppskattning för resa, uppehälle och andra kostnader förknippade med deltagandet i konferensen. Efter konferensen ska stipendiaterna inge reseberättelse till föreningens styrelse. Berättelsen ska innehålla en redogörelse för de aktiviteter stipendiaten deltagit i under den aktuella konferensen.

Sista ansökningsdag: 15 oktober varje år (annars beroende av tidpunkt för konferensen). Beslutet kan inte överklagas. Ansökan inges till: Svenska föreningen för IT och juridik, Box 100 22, 181 10 Lidingö. Märk kuvertet Stipendium för deltagande i Nordiska konferensen i rättsinformatik.

Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning (i vid mening) av forskningsresultat, t.ex. examensarbeten och forskningsrapporter. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet. Bidraget kan sökas av såväl institutioner (eller motsvarande) som av enskilda och utgår med maximalt 30 000 kronor per sökande och år. Bidragets storlek är beroende av antal sökande och föreningens förmåga att utdela bidrag.

För att bidrag skall komma ifråga ska

  • det finnas ett dokumenterat behov av medel
  • spridningen av forskningsresultat vara i enlighet med de syften som uppställs i föreningens stadgar
  • föreningens styrelse finna projektet värt att stödja
  • till ansökan om bidrag ska dokumentation som utvisar behov av medel fogas.

Sista ansökningsdag: senast den 20 januari varje år. Ansökan inges till: Svenska föreningen för IT och juridik, Box 100 22, 181 10 Lidingö. Märk kuvertet Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området Juridik och IT.

Utdelade stipendier

BIG DATA

Examensarbete av Alice Castler

Nätneutralitet och yttrandefrihet

Examensarbete av Albin brunskog

Låsta bevis: En nyckelfråga?

Examensarbete av Anna Överby