Kallelse till årsmöte 2023 samt tillhörande årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) ber härmed att få bjuda in till föreningsstämman, årsmöte 2023 samt tillhörande årsmötesseminarium.

Datum och tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00
Plats: Online
Anmälan: Senast tisdagen den 28 mars 2023 till kansliet: kansliet@siju.se (varefter länken till mötet erhålls i god tid före mötet).

Vi inleder med årsmötesseminariet. Härefter börjar årsmötet ca kl. 19.00.
Årsmötesseminariet har rubriken ”NIS 2-direktivet och Cybersäkerhetsförordningen”. Föreläsare är Conny Larsson, Advokatfirma SingularityLaw.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer för att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar
 7. Revisionsberättelsen
 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Ny arbetsplan
 10. Forskningsstödjande insatser
 11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2023
 12. Val av styrelse
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre personer till valberedning
 15. Eventuella arvoden
 16. Övriga ärenden
 17. Årsmötet avslutas

Årsräkenskaper och beslutshandlingar kommer att göras tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg.

Hoppas vi ses online!

Styrelsen för Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU)

Stockholm den 2 mars 2023