Ansökan medlemskap

Ansökningsformulär

Svenska föreningen för IT & Juridik

Ansökande organisation och företag godkänner att SIJU publicerar deras firmanamn under förteckning av föreningens medlemmar på hemsidan.

  Behandling av personuppgifter

  I samband med ansökan om medlemskap eller stipendium eller att du kontaktar oss via hemsidans kontaktformulär insamlas personuppgifter för behandling. De uppgifter som samlas in är enligt respektive formulär. Personuppgiftsansvarig är SIJU och du når oss här:

  Svenska föreningen för IT och juridik
  Box 100 22, 181 10 Lidingö
  mail: kansliet@siju.se
  telefon: 08-731 43 92

  Ändamålet med behandlingen är att administrera din medlemsansökan och ditt medlemskap, din stipendieansökan inklusive publicering av stipendiematerial, att besvara en fråga eller att kommunicera med dig gällande annan information som du skickar till oss via kontaktformuläret.

  Mer specifikt gällande medlemskap så omfattar behandlingen framförallt registrering av dina uppgifter och annan behandling av samma uppgifter för hantering av ansökan, inbjudningar till föreningens seminarier och närvarokontroll vid seminariet, tillhandahållande av information om ämnesrelevanta aktiviteter såsom disputationer eller andra seminarier inom området rättsinformatik, utskick av enkätfrågor om vad som kan förbättras gällande vår förening och fakturering av årliga medlemsavgift.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet gällande ditt medlemskap.

  Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller stipendieformuläret eller om dina uppgifter publiceras på vår hemsida i samband med stipendiebeviljande, är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke.

  Mottagarna som tar del av dina uppgifter är SIJU’s styrelse och våra biträden Sebastian Dahlström, webbansvarig, och Sigbladh Ekonomi AB, föreningsservice, som sköter administration gällande medlemsansökningar, våra medlemmar, stipendieansökningar och frågor från allmänhet. Gällande publiceringar på hemsidan så är mottagarna även hemsidans besökare.

  Vi behåller dina uppgifter så länge du är medlem eller så länge vi har kvarvarande hantering av dina uppgifter med anledning av ditt medlemskap, exempelvis hantering av obetalda medlemsavgifter. Om du registrerat dina uppgifter via stipendieformuläret eller kontaktformuläret behåller vi uppgifterna endast fram till den tidpunkt som kommunikationen med dig är avslutad, exempelvis så snart vi färdigbehandlat din stipendieansökan eller besvarat en fråga från dig. Gällande publiceringar på hemsidan i samband med beviljade stipendier finns uppgifterna kvar där så länge vi har ditt samtycke.

  Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan även inge klagomål till tillsynsmyndighet, i det här fallet Datainspektionen.